21 października w domu książęcym na Zamku Piastowskim w Raciborzu podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Raciborskim a Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Gmin Cysterskich z siedzibą w Bierzwniku. Porozumienie podpisali Grażyna Wójcik, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu (osoba upoważniona do reprezentowania samorządu powiatowego) i Sebastian Staniszewski - Przewodniczący Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, zastępca burmistrza Gminy Wąchock.

W uroczystości udział wzięli jeszcze m. in. Rita Serafin - przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, Dominik Klimanek – członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, wójt Gminy Jemielnica - Marcin Wycisło, wicestarosta raciborski Marek Kurpis oraz ks. Jan Rosiek - Dyrektor Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego Diecezji Gliwickiej w Rudach.

Po gminie Kuźnia Raciborska, która ma na swym terenie stare opactwo w Rudach, również Powiat Raciborski zasilił grono członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.

Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach jest jedynym na terenie województwa śląskiego materialnym śladem działalności Cystersów. Powiat Raciborski poprzez współpracę z podmiotami samorządowymi oraz właścicielem obiektu wielokrotnie dawał wyraz rozumienia wartości dziedzictwa cysterskiego. Rada Powiatu Raciborskiego podejmując uchwalę o przystąpieniu do OSGC po raz kolejny dostrzegła potrzebę współpracy w dziedzinie ochrony cysterskich dóbr przeszłości. Jest to niewątpliwie dowód poczucia odpowiedzialności za Małą Ojczyznę i jej zasoby.

- Dla OSGC decyzja Powiatu Raciborskiego stanowi przychylną ocenę działalności Stowarzyszenia i wszystkich jego dotychczasowych inicjatyw. Wyrażam nadzieję, że nawiązane porozumienie przyczyni się do promocji obiektów cysterskich i całego Szlaku Cysterskiego, a w perspektywie da wiele dodatkowych możliwości rozwoju - mówi Sebastian Staniszewski, Przewodniczący Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.

- Efektywne działanie w zakresie ochrony obiektów pocysterskich wymaga szeroko pojętego współdziałania, wymiany poglądów i doświadczeń. Zarząd OSGC na posiedzeniu w dniu 6 maja 2016 r. w Sulejowie jednogłośnie podjął uchwałę o przyjęciu Powiatu Raciborskiego w poczet członków wspierających - dodaje Sebastian Staniszewski.

Rada Powiatu Raciborskiego w dniu 26 kwietnia br. wyraziła zgodę na przystąpienie powiatu raciborskiego do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.

Decyzją Rady Europy z 1990 roku - jak czytamy w uzasadnieniu - spuścizna cystersów na całym Starym Kontynencie jest chroniona, odbudowywana i popularyzowana. Wytyczony Szlak Cystersów bierze swój początek we Francji, przebiega przez Niemcy, a kończy się w Polsce.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich powstało w 2007 roku w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego. Zakładany cel realizowany jest przez podejmowanie odpowiednich działań prawnych, udział w procesach legislacyjnych dotyczących zakresu działania Stowarzyszenia, samorządu terytorialnego oraz organizowanie działalności badawczej, szkoleniowej, wydawniczej i popularyzatorskiej. Stowarzyszenie zabiega także o rozwój m. in. kultury i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych oraz promocję swoich członków.

Przystąpienie powiatu raciborskiego do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich stanowi wyraz uznania i dbałości o zachowane na terenie powiatu dziedzictwo pocysterskie - Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach - jedyny taki obiekt w województwie śląskim. Umożliwi także szerszą promocję powiatu raciborskiego dzięki udziałowi w wydarzeniach i kampaniach promocyjnych oraz współpracę w tworzeniu produktów turystycznych ziemi raciborskiej.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia jego członkowie dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych. Obecnie członkami Stowarzyszenia są dwadzieścia trzy gminy jako członkowie zwyczajni, czterej członkowie honorowi oraz trzy podmioty działające w charakterze członków wspierających.

 

Free business joomla templates