22 kwietnia 2013 r. w Kamieńcu Ząbkowickim (woj. dolnośląskie) odbyło się posiedzenie Zarządu i Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.

Obrady władz Stowarzyszenia rozpoczęło posiedzenie Zarządu, na którym zatwierdzono protokół z posiedzenia Zarządu w Bardo z dnia 01.03.2013 r., przyjęto dokumenty na Zgromadzenie OSGC oraz podjęto uchwałę w sprawie projektu planu finansowego na 2013 r. wraz z załącznikami. Przewodnicząca OSGC Rita Serafin złożyła sprawozdanie z działalności za okres od 01.03.2013 r. do 22.04.2013 r. oraz omówiła bieżące tematy, którymi zajmował się Zarząd. Poinformowała, że na konkurs fotograficzny „Dziedzictwo cysterskie w obiektywie” wpłynęło niemalże 180 prac nadesłanych przez ponad 60 autorów, i zgodnie z regulaminem konkursu jego rozstrzygnięcie nastąpi do końca czerwca br. Uzgodniono także, że pierwsza prezentacja fotografii nastąpi w lipcu w gminie Sieroszewice. Wiceprzewodniczący OSGC Krzysztof Żegański omówił przygotowania do
VIII Forum Gmin Cysterskich i Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich w Polsce, którego organizatorem jest Gmina Bardo w dniach 20-22 września 2013 r.

Bezpośrednio po posiedzeniu Zarządu odbyło się Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, którego porządek obrad obejmował rozpatrzenie
i przyjęcie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium Zarządowi, przyjęcie budżetu OSGC na 2013 r. i podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu finansowego, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego Stowarzyszenia - Gminy Wągrowiec, przedstawienie informacji nt. przygotowań do VIII Forum Gmin Cysterskich i Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich w Polsce w Bardo we wrześniu 2013 r. oraz udziału Stowarzyszenia w Forum, oraz informacji nt. działań promocyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie w 2013 r.

Przewodnicząca OSGC poinformowała o przygotowaniach do konferencji popularno-naukowej „Rola i znaczenie dziedzictwa cysterskiego we współczesnej Polsce”, która odbędzie się w czasie VIII Forum i organizowana jest przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich. Omówiono także działalność promocyjną prowadzoną przez OSGC
w 2013 r., w tym przygotowania do wydania zaplanowanych publikacji.

Uczestnikom Zgromadzenia zaprezentowano również możliwości wykorzystania w gminach stowarzyszonych aplikacji FOURSQUARE, wdrożonej przez OSGC dla promocji dziedzictwa cysterskiego.

W Zgromadzeniu uczestniczył Antoni Herbowski - burmistrz Ziębic, który zaprezentował swoją Gminę i zaprosił zgromadzonych do zwiedzenia obiektu cysterskiego w Henrykowie, co nastąpiło 23 kwietnia.

Podejmując uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego planu finansowego na 2013 rok Zgromadzenie OSGC postanowiło, iż składki członkowskie w wysokości 70 000,00 złotych oraz składki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. w wysokości 14 805,54 złotych przeznaczone zostaną na działalność statutową Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich:

  1. Utrzymanie Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.
  2. Organizację spotkań z przedstawicielami podmiotów zainteresowanych rozwojem i ochroną dziedzictwa cysterskiego.
  3. Opracowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa cysterskiego w gminach wchodzących w skład Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.
  4. Propagowanie wydawnictw poświęconych problematyce cysterskiej.
  5. Działania na rzecz promocji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich:

a)     udział przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w spotkaniach dotyczących przedmiotu działalności Stowarzyszenia,

b)     organizacja konferencji naukowych poświęconych problematyce cysterskiej,

c)     udział w targach turystycznych,

d)     opracowywanie ogólnopolskich materiałów promocyjnych.

Free business joomla templates